که عشق آسان نمود اول ولی جنگ ادامه داره 1

که عشق آسان نمود اول ولی جنگ ادامه داره

یه وقتایی هست که وقتی همه بهت پشت می‌کنن مجبوری باز خودت به خودت دلداری بدی. هی بگی نه نمیزارم که از دستش بدم. هی بگی پوله میاد گور باباش.