اشتراک
مرا مطلع کن وقتی

1 دیدگاه
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین امتیاز
Inline Feedbacks
دیدن همه دیدگاه
معمد رعمانی
3 سال قبل

خیلی عالی،خیلی خوشحالم کە مشکلات و تونستی حل کنی تنها نگرانیم اینە کە اون کور سوی امید تبدیل بشە بە خورشیدی تابان،و تو در روشنایی وآسایش بە عادت کردن ادامە بدی،امیدوارم هر روز منتظر درد و رنج فردات باشی نە بە امید آسایش،بد دردیە آسایش،منتظر دیدارت هستم بە زودی.ی مشکل بزرگی کە متنت داشت اینە کە فکر میکنی شروع سفرت از پارسال بودە،عزیز دل در اشتباهی این مسیر خیلی وقتە شروع شدە تو تازە فهمیدیش.اونا کە دست تو رو گرفتن ،راە و رفتن تا انتها،انتها،نە نە انتها،انتها،مطمێنم یادت رفتە بپرسی ازشون،کە چی سر راهت قرارە،قرار بگیرە،هر چند زیاد فرقیم نمیکرد چون تو کلت فرو نمیرە